NAVI


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest  Zakład Opieki Zdrowotnej i Medycyny Pracy  „MED-ALKO” Sp. z o.o.z siedzibą w Koninie. Adres - ul. Gajowa 7, 62-510  Konin, numer  telefonu   63 240 79 20

2. Inspektor Ochrony Danych
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Elżbieta Michalska. Można się z nim kontaktować za pomocą e-maila: iod@medalko.pl lub telefonicznie -  nr tel. 882 106 073

3. Cel i podstawy przetwarzanie danych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- świadczenia usług medycznych, leczenia pacjentów przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem, diagnozy medycznej, profilaktyki zdrowotnej, medycyny pracy do oceny zdolności pracownika do pracy, zapewnienia opieki zdrowotnej, zabezpieczenia społecznego, zarządzania systemami  i usługami opieki zdrowotnej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c i Art. 9  ust.1 lit. h  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r - RODO,

- przetwarzania informacji wymienionych pomiędzy Państwem, a pracownikiem podczas rozmowy telefonicznej - postawa Art. 6 ust.1 lit. f. RODO,

- nawiązania kontaktu, by udzielić odpowiedzi na zadane pytanie/a w formularzu kontaktowym - podstawa Art. 6 ust. 1 lit.f  i Art. 9  ust.1 lit. h (RODO)

4. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające dane w imieniu i na zlecenie Administratora danych (medyczne laboratorium diagnostyczne, pracownia diagnostyki obrazowej, teleradiologia, transport medyczny, firmy wspierające obsługę informatyczną i telekomunikacyjną, hostingodawca, kancelaria prawna).

5. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.

6. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje państwu:

    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
    prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa
    prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
    prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

7. Zgoda na przetwarzanie danych
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa, w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.