Doposażenie placówki medycznej POZ i AOS - MED-ALKO Sp. Z o.o.
NAVI
Projekt pn.

 „Doposażenie placówki medycznej POZ i AOS w Koninie przy ulicy Przyjaźni 3 w sprzęt medyczny, zakup cyfrowego RTG dla potrzeb wynikających bezpośrednio i pośrednio z pandemii COVID-19”

 jest realizowany w terminie od 27luty 2023 r. do 31 października 2023 r.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 11.2 „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU)”.

Projekt polega na zakupie nowoczesnego cyfrowego aparatu RTG (podstawowa specyfikacja: jeden płaski bezprzewodowy detektor cyfrowy, uniwersalny, mocowany na podłodze układ geometryczny, konsola operatorska o zharmonizowanym interfejsie użytkownika, lampa rentgenowska, technologia zapewniająca optymalna rozdzielczość, oprogramowanie kontroli jakości klinicznej) wraz z lekarską stacją diagnostyczną (opisowa, stacja robocza PC wraz z oprogramowaniem. Odbiorcami są pacjenci wnioskodawcy zarówno POZ jak i AOS zwłaszcza poradni chorób płuc i gruźlicy korzystający z usług medycznychMed-Alko Sp. z o.o.Realizacja projektu będzie dotyczyła poszerzenia oferty diagnostycznej dla pacjentów. Cyfrowy AparatRTG zlokalizowany w miejscu świadczenia usług z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej umożliwi wykonanie w miejscu udzielania świadczeń medycznych niezbędne badania diagnostyczne i ich jednoczesną interpretację przez lekarza, co przyspieszy diagnostykę i leczenie. Ma to znaczenie zwłaszcza w aspekcie różnorakich problemów zdrowotnych wynikających bądź z przebycia zakażenia wirusem SARS Cov2, bądź, jako skutek pośredni pandemii COVID, związany z opóźnieniem procesu diagnostyczno-leczniczego. Ma to również znaczenie w aspekcie nowych, szerszych możliwości diagnostycznych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej od 01 lipca 2022 roku, w których lekarze na podstawie zleconego i wykonanego w miejscu udzielania świadczeń badania radiologicznego klatki piersiowej w razie wątpliwości diagnostycznych mogą kierować pacjenta na badania tomografii klatki piersiowej celem uzupełnienia diagnostyki.

Realizacja projektu jest odpowiedzią na występujące w sektorze skutki zdrowotne po pandemii COVID-19. Cel ten jest zgodny z celem działania 11.2.

Całkowita wartość projektu:  699 600,00 zł

Kwota dofinansowania:  489 188,00 zł